Beleid en Organisatie

BELEID van BELIRA (2019)

Visie
Als kleine NGO moeten we ons werkterrein beperken,  zowel wat betreft  het soort hulp als het gebied waar we die hulp kunnen aanbieden. We helpen bij onderwijs en gezondheids-zorg  omdat dat het meest bijdraagt aan de armoedebestrijding en we beperken ons tot het gebied rond Wenchi in de region (provincie) Bono van Ghana.

De milleniumdoelstellingen zijn ons uitgangspunt. 
In Ghana is wel honger of armoede maar zelden extreem. Families vangen elkaar op.
In Ghana zijn vrouwen niet zo achter-gesteld hoewel er voldoende problemen zijn. Vroege zwanger-schappen belemmeren de gang naar hoger onderwijs en vrouwen hebben weinig invloed op de geboorte-beperking.
Urgenter is toch het werk aan de doelen twee en vier, onderwijs en gezondheid.
Door onze steun, ook op zo’n kleine schaal, kan ten-minste iets gedaan worden aan het verbeteren van onderwijs en gezondheid op het platteland. Dat lukt ons door onze betrokken-heid bij, en specifieke kennis van de lokale situatie. Zo kunnen wij onze middelen optimaal inzetten.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting BELIRA is:
het geven van materiële en immateriële steun aan projecten op het platteland van Ghana.
We gaan uit van de kansen die ons netwerk aldaar, opgebouwd vanaf 2002, geeft om de lokale bevolking te ondersteunen in gezamenlijke projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Materiële middelen

Materiële middelen voor uitvoering van de doelstelling worden op verschillende wijzen verkregen:

 • door het verwerven van projectsubsidies bij instellingen zoals NCDO, Stichting Wilde Ganzen, Stichting Wereldwijd voor Kinderen.
 • door gebruikte goederen in te zamelen bij scholen, ziekenhuizen en particulieren
 • door donaties (bijv, jubilea waar geld voor BELIRA de plaats inneemt van de cadeaus aan de jubilaris) , sponsoracties van scholen etc.),
 • sponsors te zoeken die maandelijks of jarlijks schoolgeld voor kinderen willen betalen

Immateriële middelen

 • kennis, ervaring en het netwerk van de bestuursleden
 • professionele ondersteuning en advisering op het gebied van bijvoorbeeld het opzetten, inrichten en uitbouwen van organisaties
 • ons netwerk in Ghana zelf, met name in Wenchi in het oosten van de Bono-regio.

Organisatie

 • Het bestuur van Stichting BELIRA
  bestaat uit 3 personen, een voorzitter, een secretaris en een accountant/penningmeester. Aan hen worden geen vergoedingen betaald.
  Ook werkbezoeken aan Ghana worden uit eigen middelen betaald.
 • Lokale contacten
  Naast het bestuur wordt veel overlegd en nauw samengewerkt met de lokale Chiefs en met leden van de Ghanese familie Adusei. Familieleden zorgden voor het startkapitaal van de school (terrein en 1ste verdieping) en zij hebben het gebouw van het Kids Palace ter beschikking gesteld en uitgebreid. De familie financiert en co-financiert regelmatig projecten zoals de bouw van een internaat en de ommuring van het terrein; zaken die anders niet te realiseren zijn.
  Het hoofd van de familie woont en werkt in Nederland zodat de lijnen tussen hem en het bestuur kort en makkelijk zijn. Hij bezoekt de school 3 keer per jaar zodat we goed op de hoogte blijven van de voortgang. Als adviseur is hij vaak bij bestuursvergaderingen aanwezig.
 • School Fund Committee
  Armlastige ouders worden door sponsoring vrijgehouden van schoolgeld. Een commissie houdt zich bezig met de voordracht van kinderen die volgens hen in aanmerking komen voor een scholarship (beurs). Deze Schoolfund Committee bestaat uit het schoolhoofd, de voorzitter van de ouderraad (PTA) en een pastor.
  BELIRA’s bestuur bekijkt of er voldoende middelen verwacht mogen worden om het schoolgeld voor de rest van de jaren tot het examen kan worden voldaan. Het geld komt van de sponsoren die maandelijks en soms jaarlijks een vast bedrag fourneren.

Financieel beleid
Er wordt voor ieder jaar een begroting gemaakt van de inkomsten en uitgaven.
De financiële administratie wordt op deugdelijke en transparante wijze gevoerd. Er is een zakelijke bankrekening waarvan alle transacties worden geconverteerd in een spreadsheet die weer de basis vorm voor de jaarlijkse exploitatierekening. Alle facturen, bonnen en offertes worden allemaal digitaal opgeslagen.
In het jaarverslag is de nodige ruimte voor de verantwoording van de financiële gang van zaken van de Stichting in de vorm van een Balans en een Exploitatierekening.

Tenslotte wordt ernaar gestreefd om de middelen zo volledig en zo snel mogelijk aan te wenden en geen overbodige reserve te kweken, met dien verstande dat er voldoende liquide middelen beschikbaar blijven voor geoormerkte projecten en onverwachte uitgaven.

Prioriteiten
Als kleine organisatie richt de Stichting zich de laatste jaren zich hoofdzakelijk op één project. Zoals het er nu naar uitziet is dat de ondersteuning van een grote school op het platte land in de nabijheid van Wenchi.
Dat komt mede doordat we met de verkregen middelen de school vaak moeten ondersteunen bij onverwachte tegenslagen zoals storm– en waterschade, een schoolbusongeluk en dergelijke.
Er is daarom weinig ruimte voor nieuwe projecten.
Er is een ongekend hoog slagingspercentage voor de leerlingen die de Junior High eindexamens afleggen. Zij studeren vaak verder op een Senior High School Dat is voor de door ons schoolfonds gesteunde kinderen ook mogelijk omdat sedert 2016 de Senior High School “gratis” is, dat wil zeggen vrij van schoolgeld.